دلنوشته با موضوع زن

کمتر زنی را دیده‌ام 

که هنگام عبور از خیابان

دست مردی را نگرفته باشد

حتی در خیالش!!!!

کاش به زنی که عاشق است؛

می آموختند که چگونه انتقام بگیرد!


غمگینم که عشق، 

این همه مهربان است...